PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JAWORZNIE

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.

 2. Konwencja o Prawach Dziecka – art..3, art. 19, art. 33.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz.1249).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Z 2017 r. poz. 649) – 4.

 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59) – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

 6. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5. art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 01. 2002 roku dot. ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10, poz. 96 )

 8. Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzeni programów profilaktycznych , Dz. U. tekst jednolity z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. )

 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24. 04. 1997 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 468 )

 10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19. 08. 1994 roku ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 )

 11. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 09. 11. 1995 roku ( Dz. U. Nr 10, poz. 55 )

 12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.

 13. 10. 1982 r. ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 )

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
  dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.
  z 2017 r. poz 356).

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 )

 17. Ustawa – Karta Nauczyciela

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie jest placówką oświatową pracy pozaszkolnej.

Program wychowawczo – profilaktyczny adresowany jest do uczestników zajęć MDK, nauczycieli i rodziców. Uwzględnia edukację członków Rady Pedagogicznej, jak
i pedagogizację rodziców. Program zawiera propozycje tematyczne, których realizacja przewidziana jest w trakcie zajęć zespołów, zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach z rodzicami.

Nauczyciele MDK są zobowiązani do realizowania programu wychowawczo
– profilaktycznego, do stworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu pracy oraz przekazywania wiedzy w sposób fachowy i czytelny.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020 / 2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
   ze szczególnym uwazględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjnoscii kreatywności uczniów.

  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwazględnieniem kształcenia osób dorosłych.

  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kszałtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wartości wychowawcze

Podjęto szereg działań mających na celu określenie ideałów wychowawczych, za którymi powinna stać MDK.

Efektem tych działań było miedzy innymi określenie wartości współdzielonych, które są fundamentem działań wychowawczych prowadzonych w jednostce. Są to następujące wartości (kolejność nie odzwierciedla hierarchii tych wartości):

Prawda – staje się celem nauki/zajęć/ i drogą do poznania siebie

Wolność – szanujemy w drugim człowieku i w sobie osiągamy

Odpowiedzialność – czynimy podstawą osobistych decyzji

zaangażowanie

kultura

współpraca

rozwój osobisty

prawość

tolerancja

szacunek

bezpieczeństwo

sprawiedliwość

odpowiedzialność

przyjaźń i koleżeństwo.

Polska jako wspólnota

Założenia programu


1. Treści i działania o charakterze wychowawczym formułowane są
z uwzględnieniem definicji wychowania w określonej ustawie – Prawo oświatowe,
wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
2. Działania profilaktyczne rozumiane jako ukształtowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowane podczas działalności edukacyjnej
i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
3. Tworzenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego w MDK zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych wychowanków, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.
4. Działania wychowawczo – profilaktyczne w MDK powinny koncentrować się
na wzmacnianiu czynników chroniących:
    a. rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną);
    b. wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (poszanowanie norm, wartości
i autorytetów);
    c. stwarzanie wychowankom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp. (przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej);
    d. wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami).
5.
Działalność wychowawczo – profilaktyczna MDK pozostaje w ścisłym związku
z działalnością wychowawczo – profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości wychowanków. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby działania odniosły właściwy skutek pracownicy MDK współpracują z następującymi instytucjami:

    a. placówki kulturalno-oświatowe (MCKiS, Biblioteka Publiczna, i inne),
    b. uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
    c. udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
    d. uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze wychowawczo –
profilaktycznym;
    e
. placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
    f. pomoc wychowankom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
    g. pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
    h. udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
    i. udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów; 

PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć w stałych kołach zainteresowań.
2. Organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży.
3. Imprezy i zajęcia ułatwiające wzajemne poznanie i integrację grupy wychowanków z różnych kół zainteresowań.
4. Organizowanie konkursów, uroczystości według pomysłów wychowanków.
5. Aktywne metody wychowania i nauczania (np. gry, konkursy, zabawy, wycieczki, praca twórcza, rozwiązywanie problemów).
6. Kształtowanie wzajemnych relacji interpersonalnych wychowanków w zakresie: koleżeństwa, przyjaźni, uczciwości, zaufania, budowania udanych relacji z ludźmi.
7. Różne formy aktywności wychowanków w zależności od specyfiki zajęć. Gromadzenie i przyswajanie informacji na określony temat. Analizowanie
i wykorzystywanie zebranych wiadomości. Samodzielne wykonywanie określonych zadań, ćwiczenie umiejętności. Działania twórcze.
8. Kultywowanie tradycji i obrzędowości.
9. Prezentacje wyników pracy, pokazy, wystawy, strona internetowa itp.
10. Działania na rzecz wlaściwej komunikacji i współpracy z rodzicami, szkołami, placówkami oraz mediami itp.
11. Organizacja spotkań z przedstawicielami policji, służby zdrowia i innych instytucji w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych.
12. Działania profilaktyczne przeciwdziałania agresjii, patologiom społecznym
i uzależnieniom.
13. Poszukiwanie możliwości nawiązywania kontaktów z instytucjami oraz osobami, które mogą przyczynić się do zwiększania aktywności placówki w środowisku lokalnym.
14. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do wzbogacania i rozwijania wiedzy i umiejetności wychowanków.
1
5. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji wychowawczych dzieci
i młodzieży.

16. Organizowanie wyjazdów (wyjść) na wydarzenia kulturalne, sportowe w celach integracji ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.
17. Wypracowanie poczucia ładu poprzez działania w zakresie porządku i czystości.

Cel główny programu

Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym sobą oraz rozwój osobowości wychowanków poprzez ujawnianie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

Cele szczegółowe

 1. Wychowanek potrafi współdziałać w zespole

 2. Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

 3. Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość

 4. Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

 5. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających.

 6. Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi

 7. Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy

 8. Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

 9. Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić

 10. Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

 11. Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

 12. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u wychowanków

 13. Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę

 14. Wychowanek jest tolerancyjny wobec innych

 15. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych wychowanków

 16. Profilaktyka zagrożeń fizycznych i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w placówce.

 17. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Zadania do zrealizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

Wychowanek potrafi współdziałać w zespole

Organizowanie imprez, zajęć sportowych, wycieczek

Wycieczki, konkursy, imprezy

Nauczyciele, organizatorzy wycieczek

Rozmowy
z wychowankami, wyłonienie laureatów

Przygotowywanie przez wychowanków materiałów pomocniczych do zajęć

Tworzenie materiałów wg pomysłów wychowanków

Nauczyciele

Prezentacja dzieła końcowego

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej

Nauczyciele

Sprawdzenie wyników wychowanków

Przygotowywanie uroczystości MDK

Organizowanie uroczystości wg pomysłów wychowanków

Organizatorzy uroczystości,

Prezentacja dzieła końcowego

Pełnienie funkcji
w samorządzie MDK

Pełnienie funkcji

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów)

Ćwiczenia na zajęciach „komunikacja interpersonalna”

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu

Zajęcia wychowawcze

Nauczyciele

Sondaże

Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem

Zajęcia w zespołach

Nauczyciele

Ankiety

Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość

Przedstawienie pozytywnych
i negatywnych postaci

Charakterystyka postaci, zajęcia przedmiotowe

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Stosowanie wartości moralnych zgodnie
z obowiązującymi prawami
i tradycją

Zajęcia wychowawcze

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą

Zajęcia przedmiotowe

Nauczyciele

Ankiety, rozmowy
z wychowankami

Promowanie aktywnych form wypoczynku

Zajęcia sportowe, wycieczki

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających

Wprowadzenie zasad obowiązujących w MDK dotyczących zażywania alkoholu, narkotyków, nikotyny

Regulaminy

Nauczyciele

Ankiety, tabela obserwacji zachowania wychowanków

Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV, radio, Internet, prasa, itp.)

Propozycje programów, stron w Internecie, itp

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi

Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych
i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania
i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia
i grupy rówieśniczej

Zajęcia warsztatowe, zajęcia wychowawcze

Nauczyciele

Ankiety, rozmowy
z nauczycielami

Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy

Motywowanie do podejmowanie osobistych wyborów i postanowień przez wychowanków

Zajęcia warsztatowe

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

Wprowadzenie fragmentów Programu Wychowania Zdrowotnego podczas zajęć wychowawczych

Zajęcia warsztatowe

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Stworzenie systemów wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie społeczności MDK

Zajęcia w zespołach

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić

Poszerzenie wiedzy wychowanków na temat własnych praw i obowiązków

Regulaminy

Nauczyciele

Rozmowa
z wychowankami

Wprowadzenie fragmentów ważnych dokumentów opisujących prawa człowieka

Praca z tekstem przewodnim (konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa Dziecka, itp)

Nauczyciele

Sprawdzenie wiedzy wychowanków

Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich

Pogadanki

Nauczyciele

Ankieta

Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu
w sytuacjach „gorących tematów” (kształcenie postaw asertywnych)

Trening asertywności; drama, burza mózgów, dyskusje

Nauczyciele

Rozmowy wychowankami

Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

Bezpieczna droga do szkoły, zajęcia w terenie

Działania profilaktyczne.

Plakaty informacyjne

Nauczyciele

Obserwacja

Bezpieczne korzystanie
z wszelkich urządzeń

Regulaminy

Nauczyciele

Obserwacja

Rady na bezpieczne ferie
i wakacje

Działania profilaktyczne

Nauczyciele

Analiza dzienników

Bezpieczne korzystanie
z Internetu

Plakaty informacyjne

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Ukazanie roli jednostki
w formowaniu dobrego społeczeństwa.

Pogadanki dotyczące odpowiednich postaw obywatelskich, codziennych zachowań.

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Przybliżenie historii Polski poprzez sztukę.

Organizowanie spektakli dotyczących historii Polski.
Pokazy filmów
z wątkiem historycznym.

Organizowanie wyjść
na pokazy związane
z historią.

Nauczyciele

Dyskusje, ankiety, recenzje widzów

Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę.

Oganizacja spektakli
o charakterze profilaktycznym.

Wspólne praca nad scenariuszem

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach

Udział w zajęciach artystycznych z tłem profilaktycznym.

Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach

Czerpanie inspiracji
z dziedziny profilaktyki
z filmów lub spektakli.

Wyjścia do kina, teatru. Zaproszenie grupy teatralnej do MDK.

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Wychowanek uczy się tolerancji i akceptacji

Wychowanie uczniów do tolerancji wobec różnorodności w dobie globalnej wioski
i multikulturowego świata.

Oglądanie filmów dotyczących różnorodności ras, wyznań, kultur.

Nauczyciele

Rozmowy
z wychowankami

Tolerancja i akceptacja drugiego człowieka.

Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról
o tematyce tolerancji, empatii oraz akceptacji

Nauczyciele

Sprawozdania semestralne

Szukanie wspólnych cech ludzi bez względu na kolor skóry, wyznanie czy status społeczny.

Rozmowy z uczniami dotyczące rasizmu, uprzedzeń.

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych wychowanków

Wspieranie kreatywności
i pobudzanie do przedsiębiorczości wychowanków.

Współpraca
z rodziacmi wychowanków.

Nauczyciele i Rodzice

Rozmowy
z wychowankami

Wspomaganie poprawnego rozwijania kompetencji cyfrowych wychowanków.

Udział w warsztatch.

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach

Pogłębianie tematyki tolerancji i akceptacji drugiego człowieka w świecie wirtualnym.

Udział w warsztatach.

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach.
Sprawozdania

Profilaktyka zagrożeń fizycznych i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w placówce.

Uświadomienie wychowanków o zewnętrzych i wewnętrznych zagrożeniach fizycznych w placówce

Rozmowy z uczniami

Nauczyciel

Rozmowy z wychowankami

Adnotacje w dziennikach

     

Ewakuacja w czasie zajęć i oczekiwania na zajęcia

 

Nauczyciel

Dyskusje, ćwiczenia

     

Wtargnięcie napastnika do budynku MDK

 

Nauczyciel

Rozmowy z wychowankami

     

Podłożenie ładunku wybuchowego

 

Nauczyciel

Rozmowy z wychowankami

     

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Gromadzenie zasobów cyfrowych i metod kształcenia.

Wymiana doświadczeń.

Współpraca z rodzicami wychowanków.

Nauczyciele

Sprawozdania

Uświadomienie istnienia pozytywów i zagrożeń ze strony
świata wirtualnego. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku.

Pogadanki

Warsztaty

Nauczyciele

Adnotacje
w dziennikach.

Wspieranie rozwoju pasji wychowanków poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych.

Współpraca z rodzicami

Nauczyciele

Rodzice

Adnotacje
w dziennikach.

Instrukcja postępowania w przypadku kradzieży wśród uczniów:

  1. Nauczyciel/Dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych (klasy lekcyjne, szatnie), w których znajdują się rzeczy osobiste ucznia, w celu ochrony ich przed kradzieżą.

  2. Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do zobligowania rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci o nie przynoszeniu na teren szkoły rzeczy o dużej wartości.

  3. Poszkodowany po ujawnieniu kradzieży zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela/pracownika. Pracownik sporządza notkę służbową oraz informuje Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

  4. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Dyrektora. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (przedmioty kradzieży itp.) oraz ustala okoliczności zdarzenia. Sporządza z przebiegu postępowania notkę służbową, którą przedstawia Dyrektorowi.

  5. Pracownik oraz Dyrektor nie ma prawa szmoczynnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

  6. Dyrektor zobowiązany jest zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm. ) o podejrzeniu dokonania przestępstwa do powiadomienia policji lub prokuratury, a w przypadku gdy uczeń nie ukończył 17 roku życia policji lub sądu rodzinnego (art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).

  7. W przypadku nieobecności Dyrektora w szkole, a także poza terenem szkoły (zielona szkoła, wycieczka) wykonywanie obowiązków służbowych spoczywa na nauczycielu, wychowawcy, pedagogu lub innej wyznaczonej osobie tj.: powiadomienie Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich lub Prokuratury zgodnie z art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 późn. zm.) oraz art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

  8. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia poszkodowanego, jak i ucznia sprawcy są natychmiast o zdarzeniu informowani oraz wezwani do stawiennictwa w szkole.

  9. Niezależnie od postępowania Dyrektora Szkoły poszkodowany lub rodzic poszkodowanego (opiekun prawny) decyduje o osobistym zawiadomieniu Policji.

  10. Uczeń, któremu zostaje udowodniona kradzież ponosi konsekwencje w postaci:

– zwrotu zagrabionego mienia (do odpowiedzialności pociągnięci są rodzice lub prawni opiekunowie)

– obniżenia oceny ze sprawowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce

– pracy na rzecz szkoły

– innych kar przewidzianych w regulacjach wewnętrznych.

Instrukcja postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu EWAKUACJA:

 • Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku.

 • Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.

 • Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych.

 • Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela.

 • Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne.

 • Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki.

 • Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.

 • Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu:

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela

4) pomagaj osobom słabszym

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio

Wtargnięcie napastnika, terrorysty do budynku:

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.

 • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) – szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób

 • Wycisz i uspokój uczniów – wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę

 • Zaopiekuj się uczniami ze SPE17 i uczniami, którzy potrzebują pomocy – należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji

 • Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony – niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia

 • Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji

 • Zasłoń okno, zgaś światło – należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego

 • Nie przemieszczaj się – przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników

 • Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi – przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników

 • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze – z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz

 • Jeżeli padną strzały, nie krzycz – napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma

 • Nie otwieraj nikomu drzwi – interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia – w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia

Podłożenie ładunku wybuchowego:

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje – w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury – osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 34 odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.

5) Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

Trafność i skuteczność zaplanowanych w procesie wychowawczym działań we wszystkich jego obszarach analizujemy w cyklu rocznym w ramach tematyki:

 • posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • wymiany doświadczeń i poglądów wspólnie ze współpracującymi z MDK szkołami i placówkami