DEKLARACJA DOSTĘP. STRONY

Deklaracja Dostępności Cyfrowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie www.mdk.jaworzno.edu.pl

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków www.mdk.jaworzno.edu.pl

Wstęp deklaracji

MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mdk.jaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 2

telefon: 32 762 92 20

e – mail: sekretariat@mdk.jaworzno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej

01.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2015-06-26

Dostosowanie www.mdk.jaworzno.edu.pl do wymogów WCAG.2.0 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mdk.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 93,96%.

Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=efa75b3f-853b-401c-be9f-dcf79072520d

Strona internetowa www.mdk.jaworzno.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 • Renata Gacek  – kierownik MDK
 • e-mail: renata.gacek@mdk.jaworzno.edu.pl
 • Telefon: 32 762 92 23

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej; (obecnie WSB)
 • jedno wejście od ul. Inwalidów Wojennych 2 ( od strony OSP Osiedle Stałe)
 • 4 wejścia od ul. Inwalidów Wojennych 2 (tył budynku)
 • 3 wejścia od ul. Inwalidów Wojennych 2 (od strony PSM I st.)
 • do 3 wejść głównych (od strony PSM) – brak schodów
 • obsługa osób niepełnosprawnych przy wejściach głównych odbywa się tylko na parterze budynku;
 • do pierwszego wejścia od tyłu budynku prowadzi pojazd dla niepełnosprawnych,wejście to prowadzi do windy, którą osoba niepełnosprawna może dostać się na I piętro – na widownię sali widowiskowo – koncertowej,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku, przy sali widowiskowo – koncertowej,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przy wejściu do budynku od strony OSP wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.