KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY I PIEŚNI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

                                    Z a p r o s z e n i e
Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaworznie  serdecznie zaprasza na Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej, który odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. od godz. 10,00 w auli MDK w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2 .

Śl.ZW LOK Katowice tel. 32 259 70 66  email ; slzwlok@onet.eu

REGULAMIN   OTWARTEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO WIERSZY I PIEŚNI  O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

       I . Organizator :    Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach.

                                        MDK  Jaworzno im. Jaworzniaków

  Termin i miejsce : 22 XI  2017 r. godz.10:00 -15:00 w auli MDK w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2                  
      III. Cel Konkursu :

        –    Realizacja statutowych celów działania związanych z patriotyczno- obronnym oddziaływaniem

             wychowawczym na młodzież oraz kultywowaniem i popularyzowaniem tradycji narodowych

             i oręża polskiego.

 –    przyczynianie się do wzbogacania  w patriotyczne wartości organizowanych obchodów Święta

      Niepodległości.

 –    wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do poezji oraz

      upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury

      żywego słowa,

 –   pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie

     wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa

     i umiejętności formułowania wypowiedzi,

  –   upowszechnianie dorobku polskiej poezji wśród młodzieży.

      IV . Zasady udziału w konkursie  :

W Konkursie uczestniczy młodzież szkół podstawowych (VII i VIII klasa, gimnazjum), ponadpodstawowych (licea, technika), domów kultury , tak zrzeszona w LOK jak i spoza stowarzyszenia.
Reprezentacja szkoły składa się z dwóch osób w kategorii – recytacja i dwóch osób
      w kategorii –  pieśń patriotyczna.

Każda z osób prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej – podając przed  występem
       imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu literackiego oraz własne imię i nazwisko,

       nazwę szkoły do której uczęszcza .

Uczestnicy oceniani są indywidualnie w dwóch kategoriach, natomiast dla zespołu liczy się
      suma zdobytych punktów przez wszystkich czterech reprezentantów.

  5 .  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

      – wstępna deklaracja ( tel. fax 0 32 259 70 66; email; slzwlok@onet.eu) udziału

        drużyny zgłoszony do organizatora w terminie do 17.11.2017 r.

      – zgłoszenie do organizatora imiennej listy uczestników w dniu Konkursu.

      – poniesienie we własnym zakresie kosztów dojazdu reprezentacji oraz  innych

        ewentualnych kosztów .

 Zasady oceny Konkursu :     

Organizator powołuje jury, które dokona oceny występów poszczególnych uczestników. Uczestnicy prezentują jeden utwór o tematyce patriotycznej wykonany w  języku polskim  w czasie 3 minut.
Jury będzie oceniało :
 – dobór repertuaru  przyznając 0- 5 pkt

 – interpretacje tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny występu przyznając 1-10 pkt.

Ocenie podlegają prezentowane przez uczestników wiersze i pieśni patriotyczne (może być z akompaniamentem)
Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 15 pkt przyznane przez  Jury w każdej kategorii, tj. recytacji  i poezji śpiewanej. Do punktacji zespołowej zlicza się punkty zdobyte przez 4 zawodników.
Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każdej z kategorii oraz zespołowe, w  których liczy się suma zdobytych punktów przez uczestników.

Decyzje jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
VI . Dobór repertuaru
Repertuar stanowi polska poezja patriotyczna i pieśni patriotyczne bez względu na  okres ich powstania. 

 VII. Nagrody w Konkursie:

Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śpiewanej :
1-3 miejsce – statuetka  i dyplom

Zespołowo : 1-3 miejsce – puchar i dyplom