STATUT MDK

STATUT
Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie
Statut opracowany jest na podstawie:
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 466);
 rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 467);
 ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Młodzieżowy Dom Kultury, zwany dalej MDK, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
2. Organem prowadzącym MDK jest powiat miasto Jaworzno.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
4. Siedziba MDK znajduje się w budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie.
5. MDK obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież z terenu m. Jaworzna, zwanych dalej wychowankami.
6. Placówka używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Treść podłużnej pieczęci jest następująca:

Młodzieżowy Dom Kultury
43-603 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 2
Tel. 781-150-160; tel./fax: 32 752-60-76
NIP 632-190-11-41

7. Młodzieżowemu Domowi Kultury w Jaworznie imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej placówki.

§ 2
Cele i zadania
1) MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:
1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:

a) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
c) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2. Organizowanie:
a) imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali,
b) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
3. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

2) MDK wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.
3) MDK może realizować zadania także poza swoją siedzibą, o której mowa w §1 ust. 4.
4) MDK może nawiązywać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania w kraju i za granicą oraz rodzinami wychowanków i środowiskiem lokalnym poprzez:

1. Wspólne organizowanie imprez, konkursów, festiwali, wystaw przeglądów, pokazów, różnorodnych form wypoczynku.
2. Prowadzenie działalności na rzecz wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
3. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności MDK.
4. Organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań MDK na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki.
5. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki.
6. Udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje.
7. Udział w wychowanków w wymianach międzynarodowych w ramach różnych programów edukacyjnych.
8. Współpraca w działaniu na rzecz środowiska lokalnego.

§ 3
Organy MDK

1) Organami MDK są:

1. Dyrektor MDK.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Samorząd Wychowanków.
4. Rada Rodziców.

2) Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem MDK.
3) Każdy z organów MDK ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
4) Zasady współdziałania organów, o których mowa w ust. 1.:

1. Między organami MDK powinna następować wymiana informacji o podejmowanych decyzjach i planach działania.
2. Sprawy sporne pomiędzy pozostałymi organami rozstrzyga dyrektor MDK.
3. W sprawach spornych między dyrektorem a pozostałymi organami MDK strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
Dyrektor MDK

1) Dyrektor MDK kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3) Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla pełnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbając o ich bezpieczeństwo w czasie zajęć.
4) Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5) Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MDK, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz przedstawia projekt planu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
6) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:

1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników MDK.
2. Przyznaje nagrody oraz w razie potrzeby wymierza kary nauczycielom oraz innym pracownikom MDK.
3. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników MDK.
4. Ustala szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli i pozostałych pracowników MDK.

7) Dyrektor MDK w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Wychowanków.
8) Dyrektor MDK kształtuje twórczą atmosferę pracy, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.
9) Dyrektor MDK zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli, wychowanków oraz pracowników niepedagogicznych poprzez:

1. Przeszkalanie wszystkich pracowników pod kątem BHP.
2. Systematyczną kontrolę zajęć uwzględniającą realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na zajęciach.
3. Egzekwowanie i przestrzeganie regulaminów korzystania z pomieszczeń placówki.
4. Roczną i pięcioletnią kontrolę obiektu będącego w użytkowaniu placówki.
5. Zawieranie stosownych porozumień z dyrektorami placówek, w których odbywają się zajęcia MDK, uwzględniających zapewnienie bezpieczeństwa.

10) Dyrektor MDK wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Rada Pedagogiczna

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MDK.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK.
3) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego oraz na wniosek:

1. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Organu prowadzącego placówkę
3. Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. Zatwierdzanie planów pracy MDK.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w MDK.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników.

5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. Organizację pracy MDK, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć.
2. Projekt planu finansowego.
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.
4. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

6) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 4, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący MDK oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego MDK. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
7) Rada Pedagogiczna uchwala Statut MDK i dokonuje w nim zmian.
8) Rada Pedagogiczna MDK może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora MDK. Organ uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
9) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
10) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także pracowników zatrudnionych w MDK.
Samorząd Wychowanków

1) W MDK działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.
2) Samorząd wyłoniony jest w drodze demokratycznych wyborów na zebraniu wychowanków MDK.
3) Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków.
4) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem MDK.
5) Do zadań Samorządu należy:

1. Integrowanie społeczności wychowanków.
2. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu zajęć.
3. Inspirowanie działalności MDK.
4. Wybór zajęć zgodnych z własnymi zainteresowaniami.
5. Organizowanie działalności kulturalnej, społecznej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem MDK.
6. Wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Rada Rodziców

1) W MDK działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków placówki.
2) W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków MDK.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców placówki.

4) Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
5) Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.

§ 4
1) W placówce tworzone jest za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków i kompetencji określa dyrektor placówki zgodnie z Uchwałą Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie.
2) Powoływania i odwoływania na stanowisko wicedyrektora dokonuje dyrektor placówki zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r.
§ 5
Organizacja MDK

1) MDK jest placówką całoroczną.
2) MDK organizuje zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
3) Zajęcia stałe są organizowane zgodnie z „Regulaminem rekrutacji na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie”.
4) Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.
5) Tygodniowy wymiar zajęć stałych wynosi co najmniej 30 godzin.
6) Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
7) Godziny pracy MDK ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami MDK i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w trakcie roku.
8) Szczegółową organizację MDK w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
9) W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.
10) MDK opracowuje własne programy i plany pracy.

§ 6
Nauczyciele i inni pracownicy

1) W MDK zatrudnia się:

1. Nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.
2. Specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi, pracowników administracyjnych i obsługi.

2) Działalność MDK może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
3) Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników MDK oraz zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.
4) Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne i wychowawcze jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
5) Do zadań nauczycieli MDK należy:

1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
2. Tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej.
3. Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Opracowywanie planów pracy na dany rok szkolny.
5. Podążanie za nowoczesnością.
6. Kontakt z rodzicami wychowanków i szkołami, do których uczęszczają.
7. Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
8. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

6) Nauczyciel powinien brać udział w szkoleniach i innych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
7) Nauczyciel ma prawo:

1. Decydować o metodach, formach i treściach programowych prowadzonych zajęć.
2. Wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich wychowanków.

8) Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem za:

1. Jakość swojej pracy oraz sposób jej dokumentowania.
2. Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, imprez i wycieczek.
3. Stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w placówce oraz powierzone mu pomoce dydaktyczne.
9) Pracownicy MDK, niebędący nauczycielami, wykonują zadania zgodnie z powierzonym przez dyrektora zakresem obowiązków.
10) Zakres obowiązków i czas pracy określa dyrektor MDK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Wychowankowie MDK

1) Wychowankami MDK mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz byli wychowankowie placówki.
2) MDK jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.
3) Rekrutacja wychowanków odbywa się poprzez informację i reklamę działalności MDK w szkołach, środowisku lokalnym, środkach masowego przekazu.
4) Na zajęcia stałe MDK przyjmuje wychowanków zgodnie z „Regulaminem rekrutacji na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie” oraz zgodnie z „Terminarzem rekrutacji na zajęcia stałe” (załącznik nr 2 do „Regulaminu rekrutacji na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie”), zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.
5) Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach więcej niż jednego zespołu.
6) Co roku rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej wyrażają zgodę na udział dziecka (niepełnoletniego) w wybranych zajęciach oraz określają, kto doprowadza dziecko na zajęcia, kto je odbiera po zajęciach bądź też na ich odpowiedzialność po zajęciach dziecko samodzielnie wraca do domu. Uczniowie pełnoletni samodzielnie wyrażają pisemną zgodę na udział w zajęciach.
7) Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe stanowi obok dzienników podstawową dokumentację każdego zespołu, za którą odpowiada nauczyciel prowadzący.
8) W pracy MDK biorą udział wychowankowie stali, okresowi oraz okazjonalni.
9) W ciągu roku dopuszcza się możliwość wypisania się uczestnika z grupy i zapisania do nowego.
10) Zapisywanie na zajęcia i wypisywanie się z nich następuje za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów wychowanka.
11) Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, w MDK przestrzegane są prawa dziecka, a w szczególności:

1. Prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
2. Prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie.
3. Prawo do prywatności i tajemnic.
4. Prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji.
5. Prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych.
6. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
7. Prawo do informacji.

12) W przypadku naruszenia praw dziecka wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora MDK, Rzecznika Praw Dziecka.
13) Dyrektor MDK ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.
14) Wychowanek MDK zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu MDK.
2. Aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
3. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli, pracowników MDK.
4. Poszanowania mienia, pomocy naukowych i wyposażenia MDK.
5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek.

§ 8
Nagrody i kary

1) Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa regulamin wychowanka MDK.
2) Wychowanek ma prawo do wyróżnień i nagród:

1. Wyróżnienie przed grupą lub ogółem wychowanków przez nauczyciela lub dyrektora.
2. Dyplom, nagroda rzeczowa.
3. Pisemna pochwała skierowana do wychowanka, jego rodziców, szkoły.
4. Wpis do kroniki MDK.

3) W przypadku naruszenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1. wychowankowi grożą kary nałożone przez nauczyciela lub dyrektora MDK:

1. Ustne lub pisemne upomnienie.
2. Ustną lub pisemną naganę.
3. Poinformowanie rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka.
4. Okresowe zawieszenie w zajęciach.
4) W przypadku przejawiania zachowań patologicznych zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora MDK do skreślenia wychowanka z listy wychowanków, uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MDK.
5) Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz do Kuratorium Oświaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kary.
6) Kary stosowane wobec wychowanków nie mogą naruszać prawa do nietykalności i godności osobistej.

§ 9
Gospodarka finansowa MDK

1) Podstawowa działalność MDK jest finansowana z budżetu gminy Jaworzno.
2) Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.
3) MDK może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10
Przepisy końcowe

1. W MDK mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w punkcie 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
3. MDK prowadzi swoją stronę internetową: www.mdk.jaworzno.edu.pl
4. MDK może posiadać swoje logo.
5. MDK prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ogniska Pracy Pozaszkolnej w dniu 1 września 2005 roku.
W Statucie wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej:
1. Uchwała nr 3/2006/2007 z dn.: 09.03.2007 r. dot. „Samorządu Wychowanków”.
2. Uchwała nr 4/2006/2007 z dn.: 22.06.2007 r. dot. „Rady Rodziców”.
3. Uchwała nr 2/2008/2009 z dn.: 17.04.2009 r.
4. Uchwała nr 3/2008/2009 z dn.: 22.06.2009 r.
5. Uchwała nr 2/2010/2011 z dn.: 13.10.2010 r.
6. Uchwała nr 9/2012/2013 z dn.: 07.03.2013 r.
7. Uchwała nr 10/2015/2016 z dn.: 08.02.2016 r. dot. „Organizacji MDK” oraz „Wychowanków MDK”.