PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo – profilaktyczny

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM.  jAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE

Rok szkolny 2022/2023

Spis Treści:

 1. Podstawa prawna i dokumenty bazowe
 2. Diagnoza
 3. Założenia programu
 4. Cele programu
 5. Adresaci i realizatorzy programu
 6. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem wychowanków oraz instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych
 7. Przewidywane efekty działań wychowawczo-profilaktycznych
 8. Ewaluacja programu
 9. Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w roku szkolnym 2022/2023
 10. Propozycje świąt typowych i nietypowych, które można wykorzystać, realizując działania wychowawcze i profilaktyczne
 1. Podstawa prawna:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730).
 4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116).
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383).
 6. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700).
 7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700).
 8. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 10. Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1280).
 11. „Statut MDK w Jaworznie”.

Inne dokumenty:

 1. „Koncepcja pracy MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie na lata 2021-2025”.
 2. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 (aktualizacja z 18.02.2022 r.)
 3. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie 04.2000–01.2021).
 4. Wyniki diagnozy „Stan emocjonalny wychowanków po okresie izolacji”, przeprowadzonej w MDK w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

„Program wychowawczo-profilaktyczny MDK na rok szkolny 2022/2023 jest zintegrowany ze „Statutem MDK w Jaworznie” i został opracowany na bazie diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych wychowanków (przeprowadzonej przez nauczycieli),   wniosków z  nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz raportu Instytutu Polityki Zintegrowanej.

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej

Czynnik ryzyka stanowią indywidualne cechy i zachowania wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.   Rozpoznanie czynników ryzyka oraz czynników chroniących jest konieczne w celu przeciwdziałania uzależnieniom i podejmowaniu ryzykownych zachowań.

 Czynniki ryzyka w placówce:

 • zastąpienie relacji bezpośrednich przez komunikatory internetowe,
 • brak aktywności fizycznej,
 • dużo czasu spędzanego przed komputerem,
 • długa izolacja społeczna w związku z COVID – brak relacji osobistych,
 • nieśmiałość i niska samoocena,
 • napięcie, niepokój, brak odporności na stres,
 • trudności adaptacyjne,
 • brak umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Najczęstsze zachowania ryzykowne podejmowane przez wychowanków:

 • zachowania agresywne (agresja werbalna, zaczepki fizyczne),
 • brak kultury słowa (wulgaryzmy),
 • uzależnienia behawioralne.

Czynniki chroniące – czynniki osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka:

 • wsparcie emocjonalne przyjaciół, kolegów z grupy, którzy mogą pomóc,
 • wsparcie emocjonalne i dobre relacje z rodzicami,
 • przyjazna atmosfera na zajęciach,
 • efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia,
 • zaufanie do nauczycieli-instruktorów,
 • rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną);
 • wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (poszanowanie norm, wartości
  i autorytetów);
 • świadomość rodziców, z kim i gdzie dzieci spędzają czas,
 • działania profilaktyczne – zajęcia na temat uzależnień na terenie placówki, posiadanie wiedzy o skutkach używania substancji psychoaktywnych,
 • poczucie własnej wartości i asertywność (stwarzanie sytuacji, w których wychowanek może pochwalić się swoimi osiągnięciami);
 • monitorowanie zachowań wychowanków zarówno przez nauczycieli, jak i niektórych rodziców, którzy zgłaszają sytuacje problemowe;
 • realizacja tematyki związanej z wzmacnianiem norm i przeciwdziałaniem podejmowaniu zachowań ryzykownych.
 1. Założenia programu wychowawczo–profilaktycznego
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny MDK w Jaworznie obejmuje działania wychowawcze oraz działania profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków.
 2. Zadaniem placówki jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.
 3. Wartości współdzielone, które są fundamentem działań wychowawczych prowadzonych w placówce:
 4. prawda – staje się celem nauki/zajęć/ i drogą do poznania siebie,
 5. wolność – szanujemy w drugim człowieku i w sobie osiągamy,
 6. odpowiedzialność – czynimy podstawą osobistych decyzji,
 7. zaangażowanie,
 8. współpraca i współdziałanie;
 9. rozwój osobisty;
 10. kreatywność,
 11. krytyczne myślenie,
 12. prawość;
 13. demokracja;
 14. tolerancja;
 15. szacunek (dla siebie, innych, przyrody, kultury europejskiej innych kultur);
 16. bezpieczeństwo;
 17. sprawiedliwość;
 18. odpowiedzialność;
 19. przyjaźń i koleżeństwo.
 20. Zadaniem MDK  w Jaworznie jest wychowywanie młodzieży do wartości sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu młodych ludzi, a także wychowania do wartości przez kształtowania postawy obywatelskiej i patriotycznej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej,przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i  zachęcanie do podejmowania działa na rzecz MDK i środowiska lokalnego.
 21. Zadaniem placówki jest wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.
 22. MDK w Jaworznie kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią.
 23. Placówka przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunki relacji z innymi użytkownikami sieci.
 24. MDK kształtuje postawy prozdrowotne uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowuje wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się, wiedzę o korzyściach płynących z aktywności fizycznej.
 25. Działania profilaktyczne rozumiane są jako przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących pożądane społecznie postawy wychowanków w toku wychowania, realizowane podczas działalności edukacyjnej.
 26. Profilaktyka MDK w Jaworznie obejmuje wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.
 27. Profilaktyka w placówce dostarcza wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny), kształtowanie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, rozwijanie więzi z grupą społeczną, uczenie odpowiedzialności, kształtowanie norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i samorozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia zachowań ryzykownych.
 28. Działania profilaktyczne w MDK są realizowane przede wszystkim dzięki zajęciom rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
 29. Zadaniem placówki jest systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa w placówce, zagrożeń wychowawczych, w tym szczególnie związanych z uzależnieniami od telefonu, komputera i Internetu, papierosów, alkoholu, środków uzależniających i innych środków psychoaktywnych.
 30. Działalność wychowawczo-profilaktyczna MDK pozostaje w ścisłym związku
  z działalnością wychowawczo-profilaktyczną w środowisku lokalnym. Pomoc wychowankom opiera się na współpracy ze przedszkolami szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną innymi instytucjami.
 31. Placówka prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w celu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym narkomanii.
 32. Cele i zadania programu

Cele:

 1. Wychowanie uczestników w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa.
 2. Promowanie szacunku dla każdego człowieka i jego godności osobistej, tolerancji dla inności oraz sprawiedliwości społecznej.
 3. Realizowanie działań w oparciu o wartości wspólne dla pracowników, wychowanków i rodziców wychowanków.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 5. Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społecznym zgodnie z zasadami demokracji.
 6. Zmotywowanie wychowanków do wysiłku i pracy nad sobą.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia.
 8. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom oraz przeciwdziałanie agresji.
 9. Wychowanie młodego człowieka w duchu miłości, tolerancji, mądrości, szacunku dla siebie i innych ludzi, kreatywności oraz odpowiedzialności za swoje życie.
 10. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 11. Integracja dzieci i młodzieży przybyłych z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.
 12. Efektywne komunikowanie się, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem.
 13. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych – budowanie udanych relacji z ludźmi.
 14. Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.
 15. Przygotowanie do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. Kształtowanie postaw społecznych wychowanków warunkujących odpowiednie funkcjonowanie społeczne w grupie, rodzinie i społeczności lokalnej.
 2. Kształtowanie u wychowanków dojrzałości emocjonalnej.
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 4. Kształtowanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw wychowanków, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 5. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz placówki i środowiska lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 6. Kształtowanie hierarchii systemu wartości.
 7. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań ekologicznych.
 8. Kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce.
 9. Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju i świata.
 10. Zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz propagowanie zachowań akceptowanych społecznie.
 11. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. Rozwijanie oraz wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych wychowanków.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży.
 4. Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy.
 5. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 6. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 7. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.
 8. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania interwencji profilaktycznej,
 9. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 10. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
  z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków pandemii.
 2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych.
 4. Przekazanie informacji wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 5. Informowanie wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania używek oraz środków uzależniających i substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy) oraz leków stosowanych jako środki psychoaktywne.
 2. Zapobieganie popadania przez wychowanków we współczesne formy uzależnień behawioralnych (uzależnienie od komputera i Internetu, fonoholizm).
 3. Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu zagrożenia cywilizacyjne.
 4. Wykształcenie u wychowanków, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na zmianę, mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków.
 5. Wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na zagrożenia związane z zrachowaniami ryzykownymi.
 6. Wspieranie wszystkich wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 7. Wspieranie wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 8. Wspieranie wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie wobec wszystkich wychowanków.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
 2. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
 3. Poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na wychowanków (nauczycieli, rodziców) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez wychowanków zachowań ryzykownych.

W roku szkolnym 2022/2023 najważniejsze działania w pracy wychowawczej ukierunkowane są na:

 • wspomaganie rozwoju wychowanka w sferze emocjonalnej, społecznej;
 • odbudowanie i umacnianie u wychowanków prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (reintegracja);
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych
  w Internecie i mediach społecznościowych;
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
  umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji;
 • kształtowanie kanonu wartości poprzez sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do nauczycieli w placówce.

Zadania profilaktyczne programu:

 • ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • ścisła współpraca nauczyciel-rodzic (rzetelna, udokumentowana diagnoza wychowawcza);
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo wychowanków, nauczycieli i rodziców;
 • wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych;
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom;
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym (w szczególności związanych z nadużywaniem telefonów, komputera);
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków);
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość
 • .
 • Adresaci i realizatorzy programu

Zadania nauczycieli:

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w zespole, zapewnienie atmosfery współpracy, zaufania, otwartości.
 2. Rozpoznanie potrzeb wychowanków w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikającego z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 4. Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami.
 5. Wspieranie wychowanków potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji.
 6. Rozpoznanie oczekiwań swoich wychowanków i ich rodziców.
 7. Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie wychowankom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby: psychologa, dyrektora placówki.
 8. Zapoznanie wychowanków z obowiązującymi w placówce regulaminami, w tym z ich prawami i obowiązkami, omówienie organizacji pracy placówki, podstawowych zapisów statutu i programu wychowawczo-profilaktycznego.
 9. Propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia.
 10. Budowanie poczucia przynależności do społeczności wychowanków placówki.
 11. Budowanie i aktywizowanie zespołu.
 12. Podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków.
 13. Realizacja zadań dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych.
 14. Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę sal, placówki i otoczenia.
 15. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka.
 16. Pomoc w kształtowaniu pożądanego systemu wartości.
 17. Prowadzenie zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych, zdrowotnych, prawnych, ochrony środowiska.
 18. Reagowanie na obecność w placówce osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla wychowanków.
 19. Reagowanie na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień wychowanków.
 20. Przestrzeganie reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w placówce w okresie epidemii COVID-19.
 21. Przestrzeganie zasady podmiotowości wychowanka w procesie kształcenia.
 22. Udzielanie wychowankom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19.
 23. Kształtowanie atmosfery życzliwości, tolerancji, wzajemnego szacunku.
 24. Dostarczanie wychowankom pozytywnych wzorców zachowań oraz reagowanie na przejawy braku kultury, zachowania niezgodne z regulaminem, łamanie zasad i norm współżycia społecznego.
 25. Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji, skutecznego komunikowania się wychowanków oraz efektywnego uczenia się.
 26. Zapewnienie indywidualnego podejścia do wychowanków.
 27. Przestrzeganie obowiązujących w placówce procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Zadania rodziców:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Współpraca z placówką w zakresie realizacji założeń wychowawczych.
 3. Dbałość o właściwą kulturę osobistą dziecka.
 4. Utrzymywanie regularnego kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, a w razie potrzeby z dyrektorem/zastępcą dyrektora MDK w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, a w przypadku wychowanków sprawiających szczególne trudności wychowawcze w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólne opracowanie sposobów rozwiązywania problemów.
 5. Udział w działaniach placówki mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.

Zadania Samorządu Wychowanków:

 1. Inicjowanie działalności wychowanków.
 2. Podejmowanie działań służących realizacji zadań wychowawczych placówki.
 3. Współorganizacja i koordynacja przygotowań imprez objętych kalendarzem imprez.
 4. Przekazywanie na bieżąco informacji z życia placówki całej społeczności wychowanków.
 5. Współodpowiedzialność za wizerunek MDK.

Działania skierowane do rodziców:

 1. Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. Rozmowy i konsultacje indywidualne.
 3. Dyskusje podczas zebrań.
 4. Anonimowe sondaże ankietowe.
 5. Psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem specjalisty (pedagoga, psychologa) oraz przedstawicieli podmiotów wspierających pracę placówki.

Działania skierowane do nauczycieli:

 1. Rozmowy i konsultacje indywidualne.
 2. Dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 3. Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 4. Szkolenia nauczycieli.

Działania skierowane do wychowanków:

 1. Rozmowy, konsultacje indywidualne.
 2. Udział w obchodach uroczystości i świąt państwowych.
 3. Udział w obchodach świąt nietypowych (Dzień Bez Papierosa, Dzień Dobroczynności).
 4. Interaktywne wykłady, warsztaty, treningi umiejętności.
 5. Projekty, debaty, szkolenia, kampanie społeczne.
 6. Happeningi, pikniki edukacyjne.
 7. Inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy z uwzględnieniem form i działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem wychowanków oraz instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych
 1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem wychowanka powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanka.
 2. Wychowanek i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez placówkę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie MDK za respektowanie praw ucznia jest dyrektor.
 3. Procedury dotyczą następujących sytuacji: spożywania alkoholu przez wychowanków; używania narkotyków przez wychowanków; znalezienia na terenie placówki substancji wyglądem przypominającej narkotyk; palenia papierosów przez wychowanków; agresji (bójki, niszczenie mienia, zastraszanie, wymuszanie itp.); problemów zdrowotnych i są zawarte w dokumencie „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”.

Instrukcja postępowania w przypadku kradzieży wśród uczniów:

 1. Nauczyciel/dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń (sale, szatnie), w których znajdują się rzeczy osobiste wychowanka, w celu ochrony ich przed kradzieżą.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do zobligowania rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci o nieprzynoszeniu na teren placówki rzeczy o dużej wartości.
 3. Poszkodowany po ujawnieniu kradzieży zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela/pracownika. Pracownik sporządza notkę służbową oraz informuje dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 4. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (przedmioty kradzieży itp.) oraz ustala okoliczności zdarzenia. Sporządza z przebiegu postępowania notkę służbową, którą przedstawia dyrektorowi.
 5. Pracownik oraz dyrektor nie mają prawa wykonywać czynności przeszukania wychowanka – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 6. Dyrektor zobowiązany jest zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego o podejrzeniu dokonania przestępstwa do powiadomienia policji lub prokuratury, a w przypadku, gdy wychowanek nie ukończył 17 roku życia policji lub sądu rodzinnego (art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich).
 7. W przypadku nieobecności dyrektora w placówce, a także poza terenem placówki (zielona szkoła, wycieczka) wykonywanie obowiązków służbowych spoczywa na nauczycielu, wychowawcy, pedagogu lub innej wyznaczonej osobie tj.: powiadomienie Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich lub Prokuratury zgodnie z art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie poszkodowanego, jak i sprawcy są natychmiast o zdarzeniu informowani oraz wezwani do stawiennictwa w szkole.
 9. Niezależnie od postępowania dyrektora poszkodowany lub rodzic poszkodowanego (opiekun prawny) decyduje o osobistym zawiadomieniu policji.
 10. Wychowanek, któremu zostaje udowodniona kradzież ponosi konsekwencje w postaci:
 11. zwrotu zagrabionego mienia (do odpowiedzialności pociągnięci są rodzice lub prawni opiekunowie);
 12. pracy na rzecz placówki;
 13. innych kar przewidzianych w regulacjach wewnętrznych.

Instrukcja postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu EWAKUACJA:

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku.

 1. Wychowankowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.
 2. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych.
 3. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, wychowankowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela.
 4. Nauczyciele i wychowankowie, którzy mają zajęcia na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że wychowankowie z niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne.
 5. Po opuszczeniu budynku wychowankowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki.
 6. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy, natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.
 7. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności wychowanków i ustaleniu osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy wychowanek z chwilą ogłoszenia alarmu:

 1. Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela.
 2. Bądź opanowany, nie ulegaj panice.
 3. Po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z grupą drogą wskazywaną przez nauczyciela.
 4. Pomagaj osobom słabszym.
 5. Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym.
 6. Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

Wtargnięcie napastnika, terrorysty do budynku:

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywnego strzelca.

 1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) – szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób.
 2. Wycisz i uspokój uczniów – wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę.
 3. Zaopiekuj się wychowankami – należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji
 4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony – niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia.
 5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku wtargnięcia napastnika do placówki niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji.
 6. Zasłoń okno, zgaś światło – należy zaciemnić salę, aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu.
 7. Nie przemieszczaj się – przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników.
 8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi – przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników.
 9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze – z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz.
 10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz – napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi, chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się, czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma.
 11. Nie otwieraj nikomu drzwi – interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia – w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia.

Podłożenie ładunku wybuchowego:

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu.
 2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje – w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji.
 3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w placówce za uruchomienie procedury – osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły.
 4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 34 odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.
 5. Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
 6. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w sali pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w sali może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji.
 7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
 8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu.
 9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych.

VI Przewidywane efekty działań wychowawczo – profilaktycznych

 1. Wychowanek posiada wiedzę i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych.
 2. Prezentuje postawy sprzyjające wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.
 3. Jest otwarty w życiu społecznym, potrafi samodzielnie analizować wzory i normy społeczne.
 4. Wychowanek posiada konstruktywny i stabilny system wartości, docenia znaczenie zdrowia.
 5. Uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi.
 6. Wychowanek prezentuje postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne – ma silne poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych, jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym.
 7. Zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyn, środków odurzających i substancji psychoaktywnych i nie sięga po te środki.
 8. Wychowanek identyfikuje się z grupą i całą społecznością MDK, podejmuje działania na rzecz placówki i środowiska i lokalnego.
 9. Potrafi bezpiecznie funkcjonować w szkole i domu.
 10. Efektywnie komunikuje się, podejmuje samodzielne decyzje, radzi sobie ze stresem.
 11. Umie budować udane relacje z ludźmi.
 12. Wychowanek jest przygotowany do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 13. Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju, świata.
 14. Wychowanek prezentuje postawy ekologiczne, dba o klimat i środowisko.
 15. Wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
 • Ewaluacja programu
 1. W ciągu roku dyrektor lub upoważniony zespół prowadzi stały monitoring pracy wychowawczej.
 2. Proponowane formy badania skuteczności:
 3. badania ankietowe wszystkich wychowanków na temat tego, czy zauważyli działanie programu i jakie mają o nim zdanie;
 4. wykorzystanie badań ankietowych prowadzonych przez nauczycieli w celu zebrania opinii o efektach działań prowadzonych w kołach,
 5. wypowiedzi nauczycieli, rodziców, pracowników placówki, uzyskiwane w drodze wywiadów lub badań ankietowych,
 6. materiały uzyskane drogą obserwacji i analizy dokumentacji placówki.
Rodzaj działalności i sposoby ich realizacjiForma ewaluacjiTermin
Realizacja zadań z programu podczas zajęć – wpisy w dzienniku elektronicznym  Analiza dzienników zajęć, analiza sprawozdań z działalności kół1 dnia miesiąca od października 2022 r. do lipca 2023 r.; styczeń, czerwiec
Realizacje zagadnień podczas organizacji różnorodnych imprez – spektakli, wystaw, koncertówAnaliza sprawozdań z działalności kółstyczeń, czerwiec
Kontrola doraźnaAnaliza dokumentacjiw miarę potrzeb
Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli, rodziców i wychowankówAnkietamaj/czerwiec
 1. Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej
Lp.ObszarZadaniaFormy realizacjiODPOWIEDZIALNITerminy
Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wychowankówPodejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków w szkole.                                      Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole oraz bieżące nadzorowanie ich przestrzegania.   Pogadanki dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w placówce oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem.  nauczyciele          wrzesień          
Przekazanie rodzicom informacji na temat procedur oraz zasad bezpiecznego zachowania się w placówce.Pogadanki na temat zasad bezpiecznego zachowania oraz zagrożeń wynikających z ich nieprzestrzegania.nauczycielewrzesień, styczeń, czerwiec
Zapoznanie z zasadami dotyczącymi: bezpiecznej drogi do MDK, zajęć w terenie, bezpiecznego korzystania z wszelkich urządzeń w pracowniach, bezpiecznego spędzania ferii i wakacji.  Pogadanki, warsztaty, regulaminy.nauczycielecały rok
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych
w Internecie i mediach społecznościowych.
Pogadanki, warsztaty, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.nauczycielecały rok
Wspomaganie poprawnego rozwijania kompetencji cyfrowych wychowanków.Warsztaty, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii Informacyjnej.     nauczycielecały rok
Uświadomienie istnienia pozytywów i zagrożeń ze strony świata wirtualnego. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku.Pogadanki, warsztaty, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnejnauczycielecały rok
Wspieranie rozwoju pasji wychowanków poprzez efektywne i bezpieczne wykorzystanie technologii cyfrowych.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej, przygotowanie pomocy dydaktycznych przez wychowanków z wykorzystaniem technologii cyfrowych.nauczyciele  cały rok
Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do nauczycieli w placówce.Rozmowy z wychowankami i rodzicami.nauczyciele  cały rok
2.Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań wychowanków.Przeprowadzanie w diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy.  nauczycielewrzesień, czerwiec
Rzetelna, udokumentowana diagnoza wychowawcza w wyniku współpracy z rodzicami.Rozmowy z rodzicami, badania ankietowe.nauczycielecały rok
Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.Kierowanie do specjalistów, konsultacje indywidualne.nauczycielecały rok  
Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej.Zajęcia warsztatowe.nauczycielecały rok  
3.Kształtowanie postaw społecznych wychowanków warunkujących odpowiednie funkcjonowanie społeczne w placówce, rodzinie i społeczności lokalnej, respektowanie norm społecznych.  Stworzenie systemów wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie społeczności MDK.Udział w organizacji imprez MDK, aktywny udział Samorządu Wychowanków.nauczycielecały rok  
Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.  Organizowanie imprez, zajęć sportowych, wycieczek. Przygotowywanie przez wychowanków materiałów pomocniczych do zajęć. Zajęcia w zespołach.nauczycielecały rok  
Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości.  Zajęcia w zespołach. Pogadanki.nauczycielecały rok  
Rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania wzmacniania więzi z rówieśnikami i nauczycielami.Wybór da Samorządu Wychowanków. Działania Samorządu Wychowanków.nauczycielecały rok  
Kształtowanie tolerancji dla wartościowych form odmienności (światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności – integracja wychowanków ze szczególnymi potrzebami, integracja wychowanków przybyłych z zagranicy, w szczególności z Ukrainy ze społecznością MDK.Zajęcia w grupach i zespołach. Pogadanki, rozmowy z wychowankami i ich rodzicami.nauczycielecały rok  
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię rodziny, grupy, placówki.Zajęcia zespołowenauczycielecały rok  
Wdrażanie wychowanków do prawidłowego rozwiązywania konfliktów.Pogadanki. Zajęcia zespołowe.nauczycielecały rok  
Wdrażanie do szanowania własności społecznej i osobistej.Pogadanki.nauczycielecały rok  
4.Kształtowanie sfery emocjonalnej i moralnej wychowanków.Kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie innych.Dyskusje, debaty, pogadanki.nauczycielecały rok
Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć.Dyskusje, burza mózgów podczas zajęć.nauczycielecały rok  
Uwrażliwianie wychowanków na potrzeby innych.Włączenie wychowanków akcje pomocowe.nauczycielecały rok  
Wdrażanie wychowanków do niesienia bezinteresownej pomocy i podejmowania inicjatyw, w tym idea wolontariatu.Włączenie wychowanków akcje pomocowe.nauczycielecały rok  
Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich emocji i uczuć.Zajęcia warsztatowe, pogadanki.nauczycielecały rok  
Doskonalenie umiejętności kierowania własnymi emocjami.Zajęcia warsztatowe, pogadanki.nauczycielecały rok  
Kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów i ocen od emocji.Zajęcia warsztatowe, pogadanki.nauczycielecały rok  
Doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych.Dyskusje, pogadanki.nauczycielecały rok  
Kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych sytuacjach i samoakceptacji.Pogadanki, przygotowanie do występów publicznych.nauczycielecały rok  
Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich rozwoju.Rozmowy z wychowankami, omówienie efektów pracy na zajęciach, przygotowanie do występów publicznych, uczestnictwo w imprezach MDK.nauczycielecały rok  
Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.Rozmowy z wychowankami, dobór odpowiedniej tematyki zajęć. Rozwijanie krytycznego myślenia, wrażliwości estetycznej, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania głębokich więzi z ludźmi.nauczycielecały rok  
Kształtowanie kanonu wartości poprzez sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.Rozmowy z wychowankami, dobór odpowiedniej tematyki zajęć, organizacja uroczystości w MDK i uczestnictwo w nich.nauczycielecały rok  
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.Rozmowy z wychowankami.nauczycielecały rok  
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.  Zajęcia warsztatowe, pogadanki, praca w grupach, zespołach, dyskusje, debaty.nauczycielecały rok  
5.Kształtowanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, regionalnej.Kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.Udział w uroczystościach świąt narodowych, organizacja uroczystości z okazji obchodów świąt narodowych.nauczyciele  Zgodnie z kalendarzem świąt państwowych  
Kształtowanie świadomości prawnej – wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić.Czytanie i omówienie dokumentów, przepisów prawa dotyczących praw człowieka.nauczyciele  cały rok  
Poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych.Udział w uroczystościach świąt narodowych, organizacja uroczystości z okazji obchodów świąt narodowych. Pogadanki.nauczyciele  cały rok  
Kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności.Rozmowy z wychowankami.nauczyciele  cały rok  
Wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych.Rozmowy z wychowankami, praca w grupach i praca zespołowa.nauczyciele  cały rok  
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz odpowiedzialności za własne decyzje.Rozmowy z wychowankami, praca indywidualna, w grupach i praca zespołowa podczas zajęć.nauczyciele  cały rok  
Wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka.Rozmowy z wychowankami, pogadanki, odpowiedni dobór tematyki zajęć i jej realizacja.nauczyciele  cały rok  
Rozwijanie wrażliwości na przejawy przemocy, zła i wulgarności.Rozmowy z wychowankami, pogadankinauczyciele  cały rok  
6.  Zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz propagowanie zachowań akceptowanych społecznie.  Uświadomienie, czym jest przemoc i agresja.Pogadanki, rozmowy z wychowankami.nauczyciele cały rok
 Przedstawienie zasad porozumienia bez przemocy, sztuka słuchania i dialogu. Praca i współpraca w zespole.Pogadanki, rozmowy z wychowankami, praca w grupach i praca zespołowa.nauczyciele  cały rok  
 Wskazywanie sposobów zachowania się wychowanków w MDK, domu oraz w miejscach publicznych.Pogadanki, rozmowy z wychowankami.nauczyciele  cały rok  
 Eliminowanie zachowań agresywnych i wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne obszary aktywności.Pogadanki, rozmowy z wychowankami, efektywne wykorzystanie czasu zajęć.nauczyciele  cały rok  
 Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej.Pogadanki, rozmowy z wychowankami, praca w grupach i praca zespołowa.  nauczyciele  cały rok  
 Wyposażenie wychowanków w podstawowe wiadomości na temat stresu i jego wpływu na organizm młodego człowieka oraz wskazywanie oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą (pedagogiem, psychologiem).nauczyciele  cały rok  
7.Kształtowanie u wychowanków właściwych postaw prozdrowotnych i ekologicznychPropagowanie zdrowego stylu życia.Pogadanki, prelekcje. Wyjścia, wycieczki, wyjazdy.  nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok    
 Wskazywanie sposobów umiejętnego spędzania czasu wolnego.Urozmaicone formy prowadzenia zajęć (z wykorzystaniem metod aktywizujących), upowszechnianie efektów pracy wychowanków (koncert, spektakle, pokazy, wystawy). Wyjścia, wycieczki, wyjazdy.  nauczycielecały rok  
 Wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą.nauczyciele, nauczyciel biologii, zaproszeni specjaliści  cały rok
 Wskazanie sposobów dbałości o prawidłową wagę ciała, wskazywanie negatywnego wpływu nadwagi na zdrowie człowieka.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą.nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok  
 Rozwijanie zainteresowań sportowych i propagowanie aktywnych form wypoczynku.Zajęcia sportowe, aktywne wykorzystanie przerw w zajęciach. Wyjścia z MDK, wycieczki, spacery.nauczyciele, nauczyciele zajęć sportowychcały rok
 Dostarczenie wiedzy dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego.Pogadanki, rozmowy z wychowankami i rodzicami.nauczycielecały rok  
 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami depresji u siebie i osób ze swego otoczenia.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą (pedagogiem, psychologiem).nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok  
 Rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz troski o jego ochronę.Rozmowy z wychowankami, odpowiedni dobór tematyki zajęć i jej realizacja.nauczycielecały rok  
 Podniesienie wiedzy na temat zaburzeń odżywiania na tle psychicznym.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą (pedagogiem, psychologiem).nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok  
 Kształtowanie postaw ekologicznych.Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem materiałów do recyclingu, rozmowy z wychowankami. Wyjścia z MDK, wycieczki.nauczycielecały rok  
 Ugruntowanie wiedzy na temat ochrony klimatu.Pogadanki, zajęcia warsztatowe.nauczycielecały rok
8.Profilaktyka uzależnień: dostarczanie wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania używek oraz środków uzależniających i substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy) oraz leków stosowanych jako środki psychoaktywne.Propagowanie stylu życia wolnego od używek.Efektywne wykorzystanie czasu zajęć, rozmowy z wychowankami.nauczycielecały rok  
Uświadomienie wychowankom negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą (pedagogiem, psychologiem). Organizacja spektakli o charakterze profilaktycznym, uczestnictwo w takich spektaklach. Praca z tekstem (literatura), projekcje filmowe – profilaktyka przez sztukę.nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok  
Wyposażenie wychowanków, rodziców w wiedzę o rodzajach środków odurzających, objawach ich zażywania, zagrożeniach z nich wynikających, sposobach pomocy oraz odpowiedzialności prawnej, konsekwencji używania i posiadania narkotyków.Pogadanki, spotkanie z zaproszonym do MDK specjalistą (pedagogiem, psychologiem. policjantem).nauczyciele, zaproszeni specjaliści  cały rok  
Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach.Wykorzystywanie podczas zajęć metody problemowej, dyskusje, rozmowy z wychowankami.nauczycielecały rok  
Informowanie wychowanków i ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy placówki z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią, alkoholizmem.Rozmowy z wychowankami i rodzicami.nauczycielewrzesień, spotkania z rodzicami  
9.                                        Profilaktyka uzależnień behawioralnych: zapobieganie popadania przez młodzież we współczesne formy uzależnień behawioralnych uzależnienie od komputera i Internetu, fonoholizm).          Wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla biernego spędzania czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z dostępem do Internetu.Rozmowy z wychowankami, efektywne wykorzystanie czasu zajęć, wykorzystywanie metod aktywizujących i różnorodnych form zajęć.nauczyciele  cały rok  
Wyposażenie wychowanków, rodziców w wiedzę na temat współczesnych form uzależnień, niepokojących symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeń z nich wynikających oraz sposobów pomocy.Rozmowy z wychowankami i rodzicami, pogadanki.nauczyciele  cały rok  
Utrwalenie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.Rozmowy z wychowankami i rodzicami, pogadanki.nauczycielecały rok
  10.  Profilaktyka zachowań ryzykownych: zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: wczesna inicjacja seksualna, zagrożenia cywilizacyjne, itp.Kształtowanie postaw prorodzinnych.Rozmowy z wychowankami i rodzicami, pogadanki. Uczestniczenienauczyciele    cały rok  
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty subkultury) oraz innych takich jak rasizm, terroryzm.Rozmowy z wychowankami, pogadanki, prelekcje specjalisty.nauczyciele, specjaliści zaproszenie do MDK  cały rok  
Podniesienie wiedzy i świadomości uczniów na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz HIV/AIDS.Rozmowy z wychowankami, pogadanki.nauczyciele  cały rok  

UWAGI:

 1. Uroczystości, wydarzenia organizowane przez MDK znajdują się w „Kalendarzu imprez MDK na rok szkolny 2022/2023”.
 2. Program jest spójny z „Planem pracy MDK na rok szkolny 2022/2023”.
 3. Tematyka i forma zajęć z zakresu profilaktyki powinna być dostosowana do wieku wychowanków.
 • E
MIESIĄCWYDARZENIE
WRZESIEŃ1 września – Dzień Kombatanta, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ofiarami Faszyzmu i Terroryzmu 5 września – Dzień Postaci z Bajek (także 5 listopada) 8 września – Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Walki z Analfabetyzmem, Dzień Marzyciela 9 września – Międzynarodowy Dzień Urody 13 września – Dzień Kolejarza, Dzień Programisty (w latach nieprzestępnych) 15 września – Międzynarodowy Dzień Kropki 16 września – Dzień Warstwy Ozonowej 17 września – Światowy Dzień Sybiraka 18 września – Międzynarodowy Dzień Geologa 19 września – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 21 września – Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie 22 września – Dzień bez Samochodu 26 września – Europejski Dzień Ptaków 27 września – Światowy Dzień Turystyki, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 28 września – Światowy Dzień Morza 29 września – Dzień Hipochondryka 30 września – Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza
PAŹDZIERNIK1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby, Światowy Dzień Wegan
2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt
9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
10 października – Dzień Kolejarza, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci
12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października – Dzień Ratownika Medycznego, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Garnituru
14 października – Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
15 października – Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
16 października – Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II
17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
18 października – Dzień Łącznościowca, Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)
22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się, Dzień Caps Locka
24 października – Międzynarodowe Święto Roweru, Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze.
25 października – Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
26 października – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
27 października – Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
30 października – Dzień Spódnicy
LISTOPAD1 listopada – Światowy Dzień Wegan
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września)
6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów
14 listopada – Dzień Seniora 16 listopada – Dzień Tolerancji
17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez Długów
18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22 listopada – Dzień Kredki
23 listopada – Dzień Licealisty
24 listopada – Katarzynki
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień bez Futra, Dzień Tramwajarza, Dzień Kolejarza, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek
GRUDZIEŃ1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS
2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca i Gazownika
4 grudnia – Barbórka, Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia – Dzień Anioła
13 grudnia – Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla Dzieci 15 grudnia – Dzień Ludwika Zamenhofa
17 grudnia – Dzień bez Przekleństw 18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia – Dzień Wiecznie Zielonych Roślin
20 grudnia – Dzień Ryby
23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu
24 grudnia – Dzień Raju
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku
29 grudnia – Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych  
STYCZEŃ1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju, Dzień Domeny Publicznej
6 stycznia – Dzień Filatelisty
7 stycznia – Dzień Dziwaka
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia – Dzień Wegetarian
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych
15 stycznia – Dzień Wikipedii
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
20 stycznia – Dzień Bigosu
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka, Dzień Jedności Ukrainy
23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych
24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
26 stycznia – Dzień Transplantacji
27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu
28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 czerwca)
LUTY2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka (w USA)
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem (wg niektórych źródeł 6 lutego)
7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy
10 lutego – Dzień Dyplomaty
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
13 lutego – Światowy Dzień Radia
14 lutego – Walentynki – Międzynarodowy Dzień Zakochanych, Dzień Chorych na Padaczkę
15 lutego – Dzień Singla, Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek
17 lutego – Dzień Kota
20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
26 lutego – Dzień Dinozaura
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego
28 lutego – Dzień Chorób Rzadkich
29 lutego – Dzień Roku Przestępnego  
MARZEC1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień Puszystych, Dzień Piegów, Dzień Żołnierzy Wyklętych
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
4 marca – Kaziuki
5 marca – Dzień Dentysty
6 marca – Europejski Dzień Logopedy,
Dzień Czystego Stołu
8 marca – Dzień Kobiet
10 marca – Dzień Mężczyzny
12 marca – Dzień Matematyki
14 marca – Dzień Liczby Pi
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta,
Światowy Dzień Choroby Alzheimera
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka
18 marca – Europejski Dzień Mózgu
19 marca – Dzień Wędkarza
20 marca – Dzień Bez Mięsa
21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych źródeł obchodzony
24 marca, Dzień Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru
KWIECIEŃ1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Bez Makijażu, Dzień Grzeczności za Kierownicą
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Czystych Okien
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca, Dzień Pacjenta w Śpiączce
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży,
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji
26 kwietnia – Dzień Drzewa,
Dzień Drogowca i Transportowca
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem,
Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego
28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca
MAJ1 maja – Święto Pracy 2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, Dzień Chorych na Astmę i Alergię
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
13 maja – Światowy Dzień Chorego
14 maja – Dzień Farmaceuty
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Dzień Niezapominajki
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,
Dzień Kosmosu
22 maja – Dzień Praw Zwierząt
25 maja – Dzień Mleka, Dzień Ręcznika
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu (dawniej obchodzony 7 kwietnia)  
CZERWIEC1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka,
Dzień bez Alkoholu, Światowy Dzień Mleka
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada,
Dzień bez Krawata
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 6 czerwca – Dzień bez Samochodu
7 czerwca – Dzień Chemika
8 czerwca – Dzień Informatyka
9 czerwca – Dzień Przyjaciela
13 czerwca – Święto Dobrych Rad
14 czerwca – Dzień Dziennikarza Obywatelskiego, Światowy Dzień Krwiodawstwa
15 czerwca – Dzień Wiatru
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami
18 czerwca – Dzień Ewakuacji
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca – Święto Muzyki, Dzień Deskorolki
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”,
Dzień Kultury Fizycznej
23 czerwca – Dzień Ojca, Dzień Służby Publicznej
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania
25 czerwca – Dzień Stoczniowca,
Światowy Dzień Smerfa
26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa,
Dzień Walki z Cukrzycą
28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956
29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej,
Dzień Ratownika WOPR 30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika

„Program wychowawczo-profilaktyczny MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2022/2023” został uchwalony przez Radę Rodziców MDK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie w dniu 14.09.2022 r.