PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN BHP w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Dyrektor placówki dba o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz funkcjonowanie użytkowników placówki, czyli:

– wychowanków

– pracowników.

Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa uczniów wynikają z Karty Nauczyciela (art.7): „Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole”

oraz z Ustawy o systemie oświaty (art.29):

„Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne”.

Do podstawowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zaliczamy:

1. Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Inne dokumenty określające zasady bezpieczeństwa w placówce:

– Statut Młodzieżowego Domu Kultury.

– Regulamin pracy.

– Regulamin korzystania z hali sportowej.

– Regulaminy pracowni.

– Instrukcje ogólne i stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników wewnętrznych nakazów jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca stosuje się do Regulaminu Pracy.

ZADANIA OPIEKUŃCZE PLACÓWKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BHP:

1) Sprawowanie opieki nad wychowankami w placówce podczas zajęć.

2) W zakresie sprawowania opieki nad wychowankami podczas zajęć poza terenem placówki, w trakcie wycieczek organizowanych przez placówkę.

3) W zakresie pełnienia dyżurów.

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.

ad.1 Sprawowanie opieki nad wychowankami w placówce podczas zajęć:

a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje pod względem bhp miejsce, gdzie prowadzi zajęcia,

b) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swoich zajęciach, odnotowuje obecności potwierdzając stan podpisem,

c) w pracowniach, każdy prowadzący zajęcia:

• dba o przestrzeganie zasad BHP,

• opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczestników zajęć, wychowanek zaznajomienie się z zasadami bhp potwierdza podpisem – dziennik zajęć,

d) w sali gimnastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia stosuje się do Regulaminu Sali Sportowej.

2) W zakresie sprawowania opieki nad wychowankami podczas zajęć poza terenem budynku w trakcie wycieczek organizowanych przez placówkę stosuje się Regulamin Wycieczek.

3) W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w placówce.

Każdy instruktor odpowiada za swoją grupę podczas zajęć i w trakcie przerw.

W MDK nie obowiązuje grafik dyżurów nauczycielskich.

Każdy nauczyciel robi przerwy w ustaleniu z uczestnikami zajęć.

Przerwy w zajęciach wychowankowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. W czasie przerw należy przewietrzyć klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba czynić to również w czasie zajęć.

  1. nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad uczniami podczas każdej przerwy w swoich zajęciach,

  2. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

  3. nauczyciele zajęć sportowych pełnią dyżur na obiekcie hali sportowej,

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.

Postępowanie zgodne z Procedurą postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w placówce bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają prowadzone być zajęcia, lub sprzęt i wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa, nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i o-puścić zagrożone miejsce informując o zaistniałym fakcie Dyrektora placówki.

Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp jest zabroniony, należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym do nich dostępem.

Środki do udzielania pierwszej pomocy – apteczka znajduje się na portierni MDK.

W pracowniach, a także w sali gimnastycznej znajdują się w dostępnym miejscu regulaminy korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZASADY EWAKUACJI W PLACÓWCE

Dyrektor powiadamia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji – nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

• Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić wszystkich przebywających w budynku o charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji,

• W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, oraz pomieszczeń zagrożonych,

• Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach,

• Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach,

• Podczas ewakuacji z pomieszczeń, uczniów należy kierować na oznaczone drogi ewakuacyjne (korytarze), zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi oraz schematem ewakuacji, aż do miejsc bezpiecznych,

• należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do całego obiektu,

• samoczynnie uruchamia się oświetlenie awaryjne ( ewakuacyjne ),

• przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, wzdłuż ścian,

• w trakcie ewakuacji nie należy zamykać drzwi do pomieszczeń na klucz,

• po przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej,

W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy:

• niezwłocznie, dostępnymi środkami powiadomić o sytuacji kierownika akcji ewakuacyjnej,

•ograniczyć wydobywanie się dymu z pomieszczenia objętego pożarem poprzez zamknięcie drzwi i uszczelnienie mokrymi materiałami,

• natychmiast otworzyć okna znajdujące się na korytarzu i klatce schodowej, aby wypuścić dym i za -pewnić dopływ świeżego powietrza,

• ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i najbezpieczniejszym; drzwi do tego pomieszczenia, należy zamknąć i uszczelnić je mokrymi materiałami (np.: zasłonki, szmaty, ubrania); oczekujemy na pomoc służb ratowniczych przy otwartych oknach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.